สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา Radio Educational แพร่กระจายเสียงเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารความรู้ไปยังผู้รับฟังในอดีตเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาในนามวิทยุโรงเรียน มีผู้ฟังเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเพื่อปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตร การรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ข่าวสารรายงานสภาพอากาศ ฯลฯ

 การสื่อสารด้วยการแพร่กระจายเสียงเป้นการสื่อสารทางเดียวคือการส่งข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารด้วยการส่งคลื่นเสียงไปกับคลื่นวิทยุผ่านทางสถานีเครื่องส่งวิทยุไปยังผู้รับสารที่ปลายทางที่จะรับสารได้ด้วยการฟังเสียงผ่านเครื่องรับวิทยุโดยผุ้ฟังต้องปรับคลื่น (Tune in) เครื่องรับให้ตรงกับความถึ่ของสถานีส่งวิทยุ (Radio Transmitter) ก็สามารถรับฟังข่าวสารกันได้ธดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับฟัง