สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา Radio Educational แพร่กระจายเสียงเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารความรู้ไปยังผู้รับฟังในอดีตเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาในนามวิทยุโรงเรียน มีผู้ฟังเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเพื่อปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตร การรักษาสุขภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ข่าวสารรายงานสภาพอากาศ ฯลฯ

 การสื่อสารด้วยการแพร่กระจายเสียงเป้นการสื่อสารทางเดียวคือการส่งข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสารด้วยการส่งคลื่นเสียงไปกับคลื่นวิทยุผ่านทางสถานีเครื่องส่งวิทยุไปยังผู้รับสารที่ปลายทางที่จะรับสารได้ด้วยการฟังเสียงผ่านเครื่องรับวิทยุโดยผุ้ฟังต้องปรับคลื่น (Tune in) เครื่องรับให้ตรงกับความถึ่ของสถานีส่งวิทยุ (Radio Transmitter) ก็สามารถรับฟังข่าวสารกันได้ธดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับฟัง

ข้าม รายวิชาทั้งหมด
ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

เรียนภาษาอังกฤษ VOA  เป็นเพจเพื่อเรียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจากเซ็บไชต์  learningenglish.voa.com

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WR9_nsLyaEY" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe>